Home
Contact Us
dr Halat's global office WhatsApp +48 536 608 999
via WiFi or mobile networks
dr Halat's global office WhatsApp +48 536 608 999 via WiFi or mobile networks free sms, no charge file transferring straight from your mobile, globally
free sms
no charge file transferring straight from your mobile
globally -
A Virgin
Virginity
Depiction of Virginity
Virginity and Society
Virgin Wars
Control of Sexuality
Masturbation
My judgement of reasons why have sex (MJYSEX) Questionnaire
Virginity Myths and Facts
Virginity and Personal Health
Menstrual Cycle
Genital Self Examination
Virginity Testing
Virginal breast hypertrophy
Kegel exercises
Medical Certificate
prior to Marriage
Virgins Profitable Skills
Virginity Art & Fashion
Miss/Mister Virginity World Contest
Social Networking

Hymen=Virgin Membrane
 Home
What is the Hymen?
Where is the Hymen?
What is the Hymen for?
Structure of the Hymen
Development of the Hymen
Types of the Hymen
Hymen Related Organs
Diseases of the Hymen
Hymen Hygiene
Hymen and Period
Hymen and Tampons
Hymen and Sports, Ballet
Hymen and Horse Riding
Hymen and Cycling
Hymen and Sex
Hymen and Self- Pleasure
Hymen and Masturbation
Hymen and Wedding
Hymen and Husband
Hymen Self Examination
Hymen and Virginity
Value of an Intact Hymen
Virginity Testing
Hymen and Medicine
Hymen and Religion
Hymen and Law

Virgin until Marriage
@ virginology.org

Sex and Sexual Health Promotion

Extra Virgin Olive Oil C h extra-virgin-olive-oil-c.eu
Extra Virgin Olive Oil C

Love Wroclaw iconic views, Wroclaw read VrotsLove, Poland, world virginity until marriage capital created by the Catholic Culture of the European Civilization
Fine Art Photography 
by Zbigniew Halat

World Virgins until Marriage Meeting Point click to plan your visit and date your future spouse virgin-o-logy.com
World Virgins until Marriage
Meeting Point
click to plan your visit
and date your future spouse


real + virtual = symbiotic space
we are the people of the world


We shall all die of AIDS
We shall all die of AIDS

Go to Page 8
Go to Page 10
virgin-o-logy.com

Virgin-O-Logy

Virgin Wars, Page 9.  Go to Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 810, 11, 12, 1314, 1516, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 


Brottsbalk (1962:700)  Swedish Penal Code Google translated
 cont

RH 2008:6 Våldtäkt innefattande vaginalt samlag har ansetts normalt innebära en så allvarlig kränkning att...
RH 2008:41 En man har otillbörligt utnyttjat att en kvinna på grund av sömn befunnit sig i ett hjälplöst...
RH 2008:84 Fråga vid prövning av åtal för våldtäkt om målsäganden befunnit sig i ett hjälplöst tillstånd.
RH 2010:6 Hovrätten har funnit att en man som penetrerat en sovande kvinnas slida med sin penis gjort sig...
RH 2010:37 I mål där den tilltalade dömts för våldtäkt enligt 6 kap. 1 § tredje stycket brottsbalken, dvs. för...

2 § Den som, i annat fall än som avses i 1 § första stycket, genom olaga tvång förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling, döms för sexuellt tvång till fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 1 § andra stycket med en person under de förutsättningar i övrigt som anges där.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grovt sexuellt tvång till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).
Ändrad gm SFS 1992:147, ikraft 1992-07-01
NJA 1997 s. 538 En kvinna har på grund av alkoholpåverkan i förening med andra omständigheter ansetts befinna sig i...

3 § Den som förmår en person att företa eller tåla en sexuell handling genom att allvarligt missbruka att personen befinner sig i beroendeställning till gärningsmannen döms för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i högst två år.
Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på offret eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen annars visat särskild hänsynslöshet. Lag (2005:90).
Ändrad gm SFS 1992:147, ikraft 1992-07-01
Ändrad gm SFS 1994:1499, ikraft 1995-01-01, överg.best.
Ändrad 1998-06-16 gm SFS 1998:393, ikraft 1998-07-01
NJA 1988 s. 279 En man som haft samlag med en psykiskt sjuk kvinna åtalades för sexuellt utnyttjande. Åtalet har...
NJA 1996 s. 418 Sexuellt utnyttjande eller sexuellt ofredande? 6 kap 3 § 1 st och 7 § 3 st BrB.
NJA 1997 s. 538 En kvinna har på grund av alkoholpåverkan i förening med andra omständigheter ansetts befinna sig i...

4 § Den som har samlag med ett barn under femton år eller som med ett sådant barn genomför en annan sexuell handling som med hänsyn till kränkningens art och omständigheterna i övrigt är jämförlig med samlag, döms för våldtäkt mot barn till fängelse i lägst två och högst sex år.
Detsamma gäller den som begår en gärning som avses i första stycket mot ett barn som fyllt femton men inte arton år och som är avkomling till gärningsmannen eller står under fostran av eller har ett liknande förhållande till gärningsmannen, eller för vars vård eller tillsyn gärningsmannen skall svara på grund av en myndighets beslut.
Är brott som avses i första eller andra stycket att anse som grovt, döms för grov våldtäkt mot barn till fängelse i lägst fyra och högst tio år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om gärningsmannen har använt våld eller hot om brottslig gärning eller om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).
Ändrad gm SFS 1969:162
Ändrad gm SFS 1992:147, ikraft 1992-07-01
Ändrad gm SFS 1994:1499, ikraft 1995-01-01, överg.best.
Ändrad 1998-06-16 gm SFS 1998:393, ikraft 1998-07-01
NJA 2001 s. 742 Ersättning för kränkning enligt 1 kap. 3 § skadeståndslagen i lydelse före den 1 januari 2002 har...
NJA 2003 s. 313 Påföljden för en 18-åring som gjort sig skyldig till sexuellt utnyttjande av underårig har bestämts...
NJA 2006 s. 79 Frågor om den straffrättsliga bedömningen av samlag med barn under femton år samt om ersättning för...

5 § Är ett brott som avses i 4 § första eller andra stycket med hänsyn till omständigheterna vid brottet att anse som mindre allvarligt, döms för sexuellt utnyttjande av barn till fängelse i högst fyra år. Lag (2005:90).
Ändrad gm SFS 1973:648
Ändrad gm SFS 1992:147, ikraft 1992-07-01
Upphävd gm SFS 1994:1499, ikraft 1995-01-01, överg.best.
NJA 2006 s. 79 Frågor om den straffrättsliga bedömningen av samlag med barn under femton år samt om ersättning för...

6 § Den som genomför en annan sexuell handling än som avses i 4 och 5 §§ med ett barn under femton år, eller med ett barn som fyllt femton men inte arton år och som gärningsmannen står i ett sådant förhållande till som avses i 4 § andra stycket, döms för sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i högst två år.
 Är brottet grovt, döms för grovt sexuellt övergrepp mot barn till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om fler än en förgripit sig på barnet eller på annat sätt deltagit i övergreppet eller om gärningsmannen med hänsyn till tillvägagångssättet eller barnets låga ålder eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet. Lag (2005:90).
 Ändrad gm SFS 1992:147, ikraft 1992-07-01
 NJA 2006 s. 221 En praktikant på en förskola har genomfört en sexuell handling genom att föra in handen mellan...
 NJA 1987 s. 64 I fall då en man har haft sexuellt umgänge med en underårig flicka har fråga uppstått om flickan...
 NJA 1991 s. 228 Sexuellt umgänge med barn eller sexuellt ofredande?
 RH 2011:3 Sexuell handling har ansetts jämförlig med samlag.
 cont

RH 2008:6 rape involving vaginal intercourse was considered normal pose such a serious violation of ...
RH 2008:41 A man has inappropriately used the fact that a woman because of sleep have found themselves in a helpless ...
RH 2008:84 Ask the examination of prosecution for rape if the injured party has been in a state of helplessness.
RH 2010:6 Court of Appeals has ruled that a man who penetrated a sleeping woman's vagina with his penis made himself ...
RH 2010:37 In cases where the defendant is convicted of rape under Chapter 6. § 1 third paragraph of the Penal Code, ie. for ...

§ 2 A person who, otherwise than as described in § 1 first paragraph, by unlawful coercion induces another person to undertake or endure a sexual act, is convicted of sexual coercion to imprisonment not exceeding two years.
The same applies to anyone who performs a sexual act other than as described in § 1, second paragraph with a person under the conditions otherwise specified therein.
If the offense referred to in the first or second paragraph should be considered serious, be sentenced for aggravated sexual coercion to imprisonment of between six months and six years. In assessing whether the crime is gross special consideration shall be whether more than one assaulted the victim, or otherwise participated in the assault or the perpetrator otherwise exhibited particular ruthlessness or brutality. Act (2005:90).
Amended by SFS 1992:147, entry 1992-07-01
NJA 1997 s 538 A woman is due to the influence of alcohol in conjunction with other factors considered to be in. ..

§ 3 A person who induces another person to undertake or endure a sexual act by serious abuse that person is independent of the offender is convicted of sexual exploitation of a person in a position of dependence to imprisonment not exceeding two years.
If the offense is serious, be sentenced for aggravated sexual exploitation of a person independent of the imprisonment of between six months and four years. In assessing whether the crime is gross special consideration shall be whether more than one assaulted the victim, or otherwise participated in the assault or the perpetrator otherwise exhibited particular ruthlessness. Act (2005:90).
Amended by SFS 1992:147, entry 1992-07-01
Amended by SFS 1994:1499, entry 1995-01-01, överg.best.
Modified 1998-06-16 by SFS 1998:393, entry 1998-07-01
NJA 1988 p 279 A man who had sexual intercourse with a mentally ill woman was charged with sexual abuse. The prosecution has ...
NJA 1996 p 418 Sexual abuse or sexual assault? Chapter 6, Article 3 § 1 st and 7 § 3 Criminal Code.
NJA 1997 s 538 A woman is due to the influence of alcohol in conjunction with other factors considered to be in. ..

§ 4 Whoever has sexual intercourse with a child under fifteen years of age or with a child carries out a sexual act with regard to the nature of the violation and other circumstances are comparable to sexual intercourse, is convicted of child rape to imprisonment for at least two and up six years.
The same applies to anyone who commits an act referred to in subsection against a child who turned fifteen but not eighteen, who is a descendant of the offender or under the instruction of, or has a similar relationship to the offender, or for whose care or supervision offender shall be responsible because of an agency's decision.
If the offense referred to in the first or second paragraph should be considered serious, be sentenced for aggravated rape of a child to imprisonment for at least four and no more than ten years. In assessing whether the crime is gross special consideration shall be whether the offender used force or threat of criminal offense or if more than one abused child, or otherwise participated in the assault or the perpetrator with respect to the approach or the child's young age or otherwise displayed particular ruthlessness or brutality. Act (2005:90).
Amended by SFS 1969:162
Amended by SFS 1992:147, entry 1992-07-01
Amended by SFS 1994:1499, entry 1995-01-01, överg.best.
Modified 1998-06-16 by SFS 1998:393, entry 1998-07-01
NJA 2001 s 742 Compensation for breach under Chapter 1. § 3 Liability Act in the version prior to 1 January 2002 ...
NJA 2003 s 313 penalty for a 18-year-old who is guilty of sexual exploitation of a minor has been determined ...
NJA 2006 p 79 Questions about the criminal justice assessment of sexual intercourse with children under fifteen, and for compensation for ...

§ 5 If the offense referred to in § 4 first or second paragraph with regard to the circumstances of the crime to be regarded as less serious, be sentenced for sexual abuse of children to prison for up to four years. Act (2005:90).
Amended by SFS 1973:648
Amended by SFS 1992:147, entry 1992-07-01
Deleted by SFS 1994:1499, entry 1995-01-01, överg.best.
NJA 2006 p 79 Questions about the criminal justice assessment of sexual intercourse with children under fifteen, and for compensation for ...

6 § A person who performs a sexual act other than as described in 4 and 5 § § with a child under fifteen years, or with a child who turned fifteen but not eighteen and who the perpetrator is in a relationship referred to in § 4 second paragraph, be sentenced for sexual abuse of a child to imprisonment not exceeding two years.
If the offense is serious, be sentenced for aggravated sexual abuse of a child to imprisonment of between six months and six years. In assessing whether the crime is gross special consideration shall be for more than an abused child or otherwise participated in the assault or the perpetrator with respect to the approach or the child's young age or otherwise exhibited particular ruthlessness or brutality. Act (2005:90).
Amended by SFS 1992:147, entry 1992-07-01
NJA 2006 p 221 A trainee at a nursery school has carried out a sexual act by moving your hand in between ...
NJA 1987 p 64 In cases where a man has sexual intercourse with a minor girl, the question arose about the girl ...
NJA 1991 p 228 Sexual intercourse with a child or sexual assault?
RH 2011:3 Sexual act is considered comparable to sexual intercourse