Home
Contact Us
dr Halat's global office WhatsApp +48 536 608 999
via WiFi or mobile networks
dr Halat's global office WhatsApp +48 536 608 999 via WiFi or mobile networks free sms, no charge file transferring straight from your mobile, globally
free sms
no charge file transferring straight from your mobile
globally -
A Virgin
Virginity
Depiction of Virginity
Virginity and Society
Virgin Wars
Control of Sexuality
Masturbation
My judgement of reasons why have sex (MJYSEX) Questionnaire
Virginity Myths and Facts
Virginity and Personal Health
Menstrual Cycle
Genital Self Examination
Virginity Testing
Virginal breast hypertrophy
Kegel exercises
Medical Certificate
prior to Marriage
Virgins Profitable Skills
Virginity Art & Fashion
Miss/Mister Virginity World Contest
Social Networking

Hymen=Virgin Membrane
 Home
What is the Hymen?
Where is the Hymen?
What is the Hymen for?
Structure of the Hymen
Development of the Hymen
Types of the Hymen
Hymen Related Organs
Diseases of the Hymen
Hymen Hygiene
Hymen and Period
Hymen and Tampons
Hymen and Sports, Ballet
Hymen and Horse Riding
Hymen and Cycling
Hymen and Sex
Hymen and Self- Pleasure
Hymen and Masturbation
Hymen and Wedding
Hymen and Husband
Hymen Self Examination
Hymen and Virginity
Value of an Intact Hymen
Virginity Testing
Hymen and Medicine
Hymen and Religion
Hymen and Law

Virgin until Marriage
@ virginology.org

Sex and Sexual Health Promotion

Extra Virgin Olive Oil C h extra-virgin-olive-oil-c.eu
Extra Virgin Olive Oil C

Love Wroclaw iconic views, Wroclaw read VrotsLove, Poland, world virginity until marriage capital created by the Catholic Culture of the European Civilization
Fine Art Photography 
by Zbigniew Halat

World Virgins until Marriage Meeting Point click to plan your visit and date your future spouse virgin-o-logy.com
World Virgins until Marriage
Meeting Point
click to plan your visit
and date your future spouse


real + virtual = symbiotic space
we are the people of the world


Condemn sexual deviants
Condemn sexual deviants

Go to Page 9
Go to Page 11
virgin-o-logy.com

Virgin-O-Logy

Virgin Wars, Page 10. Go to Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 911, 12, 1314, 1516, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23   


Brottsbalk (1962:700)  Swedish Penal Code Google translated
 cont

7 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med eget barn eller dess avkomling, döms för samlag med avkomling till fängelse i högst två år.
Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, har samlag med sitt helsyskon, döms för samlag med syskon till fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i denna paragraf gäller inte den som förmåtts till gärningen genom olaga tvång eller på annat otillbörligt sätt. Lag (2005:90).
Ändrad gm SFS 1969:162
Ändrad gm SFS 1993:207, ikraft 1993-07-01
Ändrad gm SFS 1994:1499, ikraft 1995-01-01, överg.best.
NJA 1991 s. 228 Sexuellt umgänge med barn eller sexuellt ofredande?
NJA 1992 s. 585 Sexuellt utnyttjande av underårig eller sexuellt ofredande?
NJA 1993 s. 616 Fråga om beviskrav och bevisvärdering i mål om sexualbrott. Dessutom frågor om gränsdragning dels...
NJA 1996 s. 418 Sexuellt utnyttjande eller sexuellt ofredande? 6 kap 3 § 1 st och 7 § 3 st BrB.
NJA 1997 s. 359 Fråga om en manlig officer genom att fälla vissa yttranden till en kvinnlig värnpliktig gjort sig...
RH 2004:40 Intrång på annans Internethemsida och e-post har bedömts som sexuellt ofredande - fråga om...
RH 2006:57 En student vid Teaterhögskolan deltog i ett samarbetsprojekt mellan Dramatiska institutet och...

8 § Den som främjar eller utnyttjar att ett barn under femton år utför eller medverkar i sexuell posering, döms för utnyttjande av barn för sexuell posering till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som begår en sådan gärning mot ett barn som fyllt femton men inte arton år, om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.
Är brottet grovt, döms för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt skall särskilt beaktas om brottet avsett en verksamhet som bedrivits i större omfattning, medfört betydande vinning eller inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av barnet. Lag (2005:90).
Ändrad gm SFS 1969:162
Ändrad gm SFS 1978:103
Ändrad 1998-06-16 gm SFS 1998:393, ikraft 1998-07-01
NJA 2011 s. 386 Fråga om presumtion för fängelse vid utnyttjande av barn för sexuell posering och barnpornografibrott.

9 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, förmår ett barn som inte fyllt arton år att mot ersättning företa eller tåla en sexuell handling, döms för köp av sexuell handling av barn till böter eller fängelse i högst två år.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2005:90).
NJA 2004 s. 646 Grovt koppleri? - Justering av åtal skall beaktas efter överklagande enbart i fråga om...
RH 2008:79 En person har dömts för brottet köp av sexuell handling av barn. Fråga om påföljd för brottet och...

10 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år.
Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet. Lag (2005:90).
RH 2008:40 En linjebussförare har i tjänsten sexuellt ofredat en sextonårig flicka genom att upprepade gånger...
RH 2009:11 Uppsåt till sexuellt ofredande har inte ansetts föreligga hos en person som lider av kroniska och...
RH 2010:79 En trettioårig man har under överfallsliknande omständigheter sexuellt ofredat en sjuttonårig...

10 a § Den som, i syfte att mot ett barn under femton år begå en gärning för vilken straff föreskrivs i 4, 5, 6, 8 eller 10 §, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt därefter vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd, döms för kontakt med barn i sexuellt syfte till böter eller fängelse i högst ett år. Lag (2009:343).
Införd 2009-05-19 gm SFS 2009:343, ikraft 2009-07-01

11 § Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år.
Vad som sägs i första stycket gäller även om ersättningen har utlovats eller getts av någon annan. Lag (2011:517).
Ändrad 1998-06-16 gm SFS 1998:393, ikraft 1998-07-01
Ändrad 2011-05-31 gm SFS 2011:517, ikraft 2011-07-01
RH 2008:59 Köp av sexuella tjänster som förmedlats genom organiserad prostitution har bedömts innefatta...

 cont

7 § A person who, otherwise than as previously provided in this chapter, have intercourse with their own children or their descendants, shall be sentenced for sex with a descendant of imprisonment not exceeding two years.
Whoever, otherwise than as previously provided in this chapter, have intercourse with her siblings, sentenced for sex with siblings of imprisonment not exceeding one year.
The provisions of this section does not apply who has been made to act by unlawful coercion or otherwise improper manner. Act (2005:90).
Amended by SFS 1969:162
Amended by SFS 1993:207, entry 1993-07-01
Amended by SFS 1994:1499, entry 1995-01-01, överg.best.
NJA 1991 p 228 Sexual intercourse with a child or sexual assault?
NJA 1992 p 585 Sexual exploitation of a minor or sexual assault?
NJA 1993 s 616 Ask about the standard of proof and evaluation of evidence in cases concerning sexual offenses. In addition, issues of boundaries and ...
NJA 1996 p 418 Sexual abuse or sexual assault? Chapter 6, Article 3 § 1 st and 7 § 3 Criminal Code.
NJA 1997 s 359 Ask about a male officer by lifting some of the comments to a female draftee made himself ...
RH 2004:40 intrusion on someone else's Internet Web site and e-mail has been considered sexual assault - on ...
RH 2006:57 A student at The Academy participated in a joint project between the Dramatic Institute and ...

8 § A person who promotes or exploits a child under fifteen perform or take part in sexual posing, convicted of child exploitation for sexual posing a fine or imprisonment not exceeding two years.
The same applies to anyone who commits such an offense against a child who turned fifteen but not eighteen if the posing is likely to harm their health or development.
If the offense is serious, be sentenced for aggravated abuse of a child for sexual posing to imprisonment of between six months and six years. In assessing whether the crime is gross special consideration shall be whether the offense intended an activity conducted on a large scale, has resulted in significant gain or led a ruthless exploitation of the child. Act (2005:90).
Amended by SFS 1969:162
Amended by SFS 1978:103
Modified 1998-06-16 by SFS 1998:393, entry 1998-07-01
NJA 2011 p 386 Question the presumption of prison for abuse of a child for sexual posing and child pornography offenses.

9 § A person who, otherwise than as previously provided in this chapter, enables a child who is not under eighteen, to a consideration undertake or endure a sexual act, is convicted of purchasing sexual acts from children to a fine or imprisonment not exceeding two years .
What is said in the first paragraph also applies if the payment was promised or given by someone else. Act (2005:90).
NJA 2004 s 646 Aggravated pimping? - Adjusting the prosecution should be considered on appeal only in terms of ...
RH 2008:79 A person is convicted of purchasing sexual acts from children. Ask about the penalty for the offense and ...

§ 10 Anyone who, in cases other than those mentioned previously in this chapter, sexual concerns a child under fifteen years or the child is able to undertake or participate in an act with sexual implications, convicted of sexual assault to a fine or imprisonment not exceeding two years.
The same applies to anyone who exposes himself to another in a manner that is likely to cause discomfort or otherwise by words or conduct harasses a person in a manner that is likely to prejudice his sexual integrity. Act (2005:90).
RH 2008:40 A line bus drivers are on duty sexually molesting a sixteen year old girl by repeatedly ...
RH 2009:11 Intention to sexual harassment has been found not to exist in a person suffering from chronic and ...
RH 2010:79 A thirty-year-old man has been under assault like circumstances sexually molesting one seventeen year old ...

10 a § A person who, with the aim of a child under fifteen years to commit an offense carrying a penalty provided for in sections 4, 5, 6, 8 or § 10, reach an agreement with the child for an appointment and then take any action that is likely To promote such a coincidence should be forthcoming, convicted of contact with children for sexual purposes by a fine or imprisonment not exceeding one year. Act (2009:343).
Published 2009-05-19 by SFS 2009:343, entry 2009-07-01

§ 11 Anyone who, in cases other than those mentioned previously in this chapter, obtains casual sexual relations against payment shall be sentenced for buying sexual services to a fine or imprisonment not exceeding one year.
What is said in the first paragraph also applies if the payment was promised or given by someone else. Act (2011:517).
Modified 1998-06-16 by SFS 1998:393, entry 1998-07-01
Modified 2011-05-31 by SFS 2011:517, entry 2011-07-01
RH 2008:59 purchase of sexual services channeled through organized prostitution has been assessed include ...